Sunday, 26/09/2021 - 21:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Yên Lãng 1
CÔNG KHAI CƠ SỞ GDPT
Bài tin liên quan

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT III NĂM HỌC 2020- 2021

I. NHỮNG SỐ LIỆU CƠ BẢN

1. Tình hình đội ngũ CB GV- CNV trong đơn vị:

- Tổng số CNVC & LĐ:  37;                  trong đó nữ: 32

- Tổng số CBGV ngoài biên chế( hợp đồng với trường):  14 đ/c; 

  Trong đó nữ: 12đ/c        

2. Công tác phát triển Đảng:

- Tổng số đảng viên trong đơn vị: 16

  Trong đó: + Đảng viên nữ: 14

II. PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

1. Chương trình 1: Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ đội ngũ.

Phối hợp với chính quyền tổ chức cho CBĐV công đoàn học tập, quán triệt nhiệm vụ năm học, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của ngành đầy đủ 100%.

Kiện toàn laị BCH công đoàn và đi vào hoạt động hiệu quả.

Thực hiện tốt dân chủ nội bộ, tham gia xây dựng và hoàn thiện các nội quy, quy chế của công đoàn, nhà trường, các đoàn thể.

Phối hợp với chuyên môn chỉ đạo thực hiện cuộc vận động: "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo": 100% CB, GV xếp loại Tốt

Tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập các chuyên đề do sở, phòng và nhà trường triển khai.

Tạo điều kiện cho CBGV-NV theo học các lớp ĐH tại chức (5đ/c).

2. Chương trình 2: Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích của các đoàn viên CĐ.

Tiếp tục vận động ĐVCĐ tham gia đầy đủ các loại quỹ từ thiện, quỹ trợ cấp khó khăn.

Xét nâng lương năm 2020 theo đúng QĐ của UBND tỉnh về việc nâng lương thường xuyên cho CBGV.

Cùng với nhà trường luôn đảm bảo lương và chế độ khác của cán bộ giáo viên kịp thời, đầy đủ, không có tồn đọng.

Chăm lo đời sống cán bộ giáo viên. Thực hiện chế độ thăm hỏi theo đúng quy chế.

Quan tâm tới đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau.

3. Chương trình 3: Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua

Thực hiện tốt phong trào thi đua năm học 2020– 2021.

Thực hiện tốt Quy chế năm học 2020 – 2021. Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân, UBKT Công đoàn, Ban nữ công, các tổ công đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động.

100% CBGV soạn bài trên máy vi tính, nhiểu tiết dạy sử dụng giáo án điện tử, sử dụng đồ dùng dạy học thường xuyên, tự làm đồ dùng.

Soạn, giảng đúng chương trình thời khóa biểu, có tích hợp các nội dung giáo dục, có điều chỉnh đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng.

Duy trì tốt việc thực hiện cuộc vận động “Hai không”

Tham gia đầy đủ 100% các chuyên đề do trường, phòng tổ chức.

Thực hiện đánh giá HS theo đúng thông tư để khích lệ động viên học sinh kịp thời.

Tích cực dự giờ, thăm lớp, học tập trao đổi kinh nghiệm cùng đồng nghiệp..

Tích cực Hỗ trợ HSG- Phụ đạo HS yếu.

Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cưc”.

 Công đoàn tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp chính quyền, chuyên môn đồng cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn tham gia đầy đủ các đợt quyên góp ủng hộ, từ thiện do các cấp phát động

Tổ chức sơ kết đợt thi đua 3.

4. Chương trình 4: Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Thực hiện tốt nội quy, quy chế đề ra.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo và báo cáo kịp thời đầy đủ.

Tổ chức sinh hoạt công đoàn với nội dung phong phú.

Phát huy và giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ.

5. Đẩy mạnh công tác nữ công và phong trào “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

- Lập kế hoạch hoạt động nữ công từng tháng, phối hợp lồng ghép các hoạt đông chung và thực hiện đánh giá cuối năm.

- Tập trung chỉ đạo cụ thể, lượng hóa mức đánh giá “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” theo thực tế của đơn vị đạt 30.

6. Công tác tài chính- công tác kiểm tra

- Công tác tài chính: hồ sơ, chứng từ tài chính công đoàn, quản lí tốt các nguồn thu gồm cả quỹ tự có, quỹ khuyến học, quỹ trợ giúp khó khăn của cơ sở. Giám sát, đôn đốc việc thực hiện trích nộp 2% kinh phí công đoàn về kho bạc nhà nước theo quy định. Các khoản chi đảm bảo hợp lệ, hợp pháp, đúng mục đích và hiệu quả, thực hiện báo cáo cấp trên là số liệu chính xác và đúng thời gian.

- Công tác kiểm tra: BCH Công đoàn cơ sở chỉ đạo Ủy ban kiểm tra lập kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch đã xây dựng

- Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, giúp Ban chấp hành công đoàn giải quyết những thắc mắc nảy sinh trong thực hiện Điều lệ.

III. KẾT QUẢ THI ĐUA ĐỢT 3:

Tổng số CBGV: 37   - Xếp loại A: 35     - Không xếp loại: 02 (Nghỉ thai sản)

 

- Nơi nhận:

- Chi ủy chi bộ, BGH (BC)

- Lưu CĐ                                         

 

BÍ THƯ CHI BỘ

 

 

 

 

Trần Thị Phương Loan

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Thị Phúc

Tác giả: Lê Thị Phúc
Nguồn: Hoạt động Công đoàn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều